Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van savonranta.com, zoals beschikbaar gesteld door savonranta.com Savonranta. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van savonranta.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom behoort toe aan savonranta.com.

Geen garantie op nauwkeurigheid
Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met savonranta.com te mogen claimen of te veronderstellen.

savonranta.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen. savonranta.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de laatste versie van de disclaimer van savonranta.com.